องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 30 มิ.ย. 2562 ]20
2 การให้หรือการรับสินบน [ 30 มิ.ย. 2562 ]18
3 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 30 มิ.ย. 2562 ]18
4 ประกาศ นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 30 มิ.ย. 2562 ]19
5 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 30 มิ.ย. 2562 ]18
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 มิ.ย. 2562 ]18
7 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 มิ.ย. 2562 ]17
8 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 มิ.ย. 2562 ]18
9 งานทับซ้อน [ 12 ต.ค. 2560 ]19
10 ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน [ 12 ต.ค. 2560 ]18
11 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 12 ต.ค. 2560 ]19
12 แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 [ 3 ก.ค. 2560 ]19