องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]0
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 ก.ย. 2565 ]0
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]88
5 กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2564 ]86
6 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานฯ [ 4 มี.ค. 2564 ]87
7 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วฯ [ 4 มี.ค. 2564 ]94
8 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลฯ [ 3 มี.ค. 2564 ]87
9 ประกาศก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งฯ [ 3 มี.ค. 2564 ]90
10 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน [ 3 มี.ค. 2564 ]88
11 ประกาศ อบต.ห้วยไผ่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ [ 3 มี.ค. 2564 ]89
12 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ [ 3 มี.ค. 2564 ]90
13 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ [ 3 มี.ค. 2564 ]88
14 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ [ 3 มี.ค. 2564 ]88
15 ประกาศก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]86
16 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]92
17 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]90
18 ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ธ.ค. 2562 ]93
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่องการขาด ลา มาสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างฯ [ 19 พ.ย. 2562 ]94