องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
สาสน์จากนายก อบต.

นโยบายผู้บริหาร

1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                1.1  สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน  หรือลักษณะที่เป็นเครือข่าย  หลักการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง/หินคลุก บดอัดแน่น หรือปรับเกรดให้มีสภาพที่ดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกและรวดเร็วขึ้นเพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่

1.2   สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำ

เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือใช้ในการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง

1.3   ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

1.4   ติดตั้งและซ่อมแซม โคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ ให้ครอบ คลุมและทั่วถึง 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชน ในระดับรากฐานของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

                      2.1 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง

                      2.2  ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                      2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

3.นโยบายด้านสังคม

                       องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ จะส่งเสริมสนับสนุนให้ตำบลห้วยไผ่ เป็นชุมชน ที่ปลอดภัยน่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน เยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

                       3.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน

                       3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กร ส่วนราชการต่าง ๆ ในตำบล

                       3.3 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม  ในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

                   3.4 สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในตำบล

          3.5 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

          3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยไผ่

          3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี

 3.8 ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและยากไร้

 3.9 ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

                         องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยมีแนวทางดังนี้

                        4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

                        4.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ

                        4.3 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้

                        4.4 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง

                        4.5 ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแก่ประชาชนในตำบล

                        4.6 ส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

                        4.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสนามกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

 5. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                      องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน ในตำบล ให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางแรงกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

 5.1 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง

 5.2 สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล

 5.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลห้วยไผ่ มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

 5.4 ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนในตำบลห้วยไผ่ มีสุขภาพที่แข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกกำลัง

กายและการเล่นกีฬา

5.5 ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์

5.6 ปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ

5.7 รณรงค์สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด โดยส่งเสริม  การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน สนับสนุนกิจกรรม การตรวจคุณภาพน้ำ

 6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

                      องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น ความโปร่งใส  และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้

         6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน โดยการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ   และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนตำบลห้วยไผ่

         6.2 ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

          6.3 เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ ให้ประชาชนยอมรับ  และให้ความเชื่อถือ

          6.4 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน โดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้   มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ   ของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

          6.5 สร้างระบบบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนแนวใหม่ โดยยึดหลักค่าตอบแทนตามผลงาน โดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

        6.6 สร้างแรงจูงใจ เพิ่มขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ

        6.7 สนับสนุนศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร ให้ได้รับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น

      6.8 พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าโดยการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม

        6.9 ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

          6.10 ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ให้ได้มาตรฐาน พร้อมที่จะจัดประชุมในทุก ๆ ระดับ

          6.11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตำบลห้วยไผ่