องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่


“ชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่  สาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน

ใส่ใจสุขภาพอนามัย  ร่วมใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

การศึกษามีคุณภาพ  มุ่งมั่นบริการประชาชน”

พันธกิจของการพัฒนา

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทุกพื้นที่

2. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

3. พัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

4. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

6. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อการบริหารตำบลแบบบูรณาการ