องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่-1-ด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่-2-ส่่วนศึกษาศาสนา-วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่-3-ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่-4-งานขุดลอก-คูคลองระบายน้า
ยุทธศาสตร์ที่-4-งานถนน
ยุทธศาสตร์ที่-4-งานไฟฟ้า-ประปา
ยุทธศาสตร์ที่-5-ผังเมือง-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่-6-การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่-7-ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด