องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

 
นายสมบูรณ์ สุขศิริ
กำนันตำบลหัวยไผ่
นางณัฏฐนันท์  ปัญญาเพชรสกุล นางสมจิตร  บุญธรรม นายสมหมาย ยินดี
สารวัตรกำนัน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล
 
นายสุรัตน์ ปลูกงาม  นางจงรักษ์ สุดใจชน นายสมปอง อินบัว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
 
นายนพดล พรโพธิ์ นายอุทัย  คงมีเงิน นายสำเนา นาคศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
 
นายลำจวน แก้วอิน  นายจำเป็น  เอี่ยมกลั่น นายสุพจน์ จันทร์ทุ่งใหญ่
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
 
 นายขวัญชัย  ขวัญเมือง นางสาวสำรวย  อินเทียน นางซ่อนกลิ่น  ตระกูลเจริญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

นายสมบูรณ์ สุขศิริ  นายอำนาจ  พึ่งเสือ นายนิเวศ  สุขทวี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5