องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายนิยม  คมขำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0892408349
นางสาวกัลยา  บุตรนิล
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0861727544
นางสาวอรนลิน  อายุพัฒน์ นางสาวกิจวิพา  เหมือนพันธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.0984273936
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.0841582708

-ว่าง- นางสาวกัลยา  บุตรนิล
ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร.0861727544