องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง

ตำบลห้วยไผ่ เป็นหนึ่งใน 7 ตำบล ของอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภออยู่ห่างประมาณ 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 35  กิโลเมตร จากหลักฐานที่ปรากฎอยู่บริเวณบ้านคูเวียง ตำบลห้วยไผ่ สันนิษฐานว่าบ้านคูเมืองเป็นเมืองโบราณที่มีมาแต่สมัยทราวดี หรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13 ถูกทอดทิ้งให้ร่างสลับกับการกลับมาตั้งถิ่นฐานใหม่ของชุมชนยุคต่อมา หลักฐานที่พบเห็นเป็นเนินดินรูปสี่เหลี่ยมมุมมน กว้างยาวประมาณด้านละ 300-400 เมตร มีคูน้ำมีคันดินโดยรอบเมืองเพียงชั้นเดียว ยังไม่มีการขุดค้นเพื่อศึกษาความเป็นมาสิ่งที่พบคือเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ ลายเชือกทาบ ลายขูดขีด เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาตอนโพธิ์ทะเลของกรมชลประทาน

ตำบลห้วยไผ่ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 12.10 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,563 ไร่ โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 6,763 ไร่ พื้นที่ที่อยู่อาศัยประมาณ 500 ไร่ และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ประมาณ 300 ไร่ โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง อยู่ห่างจากอำเภอแสวงหาประมาณ 7 กิโลเมตร และมีเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลบางระจัน           อำเภอค่ายบางระจัน      จังหวัดสิงห์บุรี

ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลจำลอง               อำเภอแสวงหา            จังหวัดอ่างทอง

ทิศตะวันอก      ติดต่อกับตำบลโพธิ์ประจักษ์        อำเภอท่าช้าง              จังหวัดสิงห์บุรี

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลแสวงหา             อำเภอแสวงหา            จังหวัดอ่างทอง

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลห้วยไผ่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ มีคลองชลประทานไหลผ่าน มีพื้นที่อยู่ในเขตจัดรูปที่ดิน ชุมชนตั้งอยู่เรียงตามคันคลองชลประทาน และอยู่เป็นกลุ่ม พื้นที่ทางการเกษตรส่วนมากจะอยู่รอบนอก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา ปลูกอ้อย) ตำบลห้วยไผ่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน จะมีถนนลาดยางสายแสวงหา - ท่าช้างตัดผ่านช่วงหมู่ที่ 1
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น และมี 4 ฤดู คือ ช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เป็นฤดูหนาว  ช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน เป็นฤดูร้อน และช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม เป็นฤดูฝน
ลักษณะของดิน
สภาพของดินตำบลห้วยไผ่ เป็นดินเหนียวปนทราย พื้นที่เหมาะแก่การทำนาข้าว ทำไร่ และทำสวน
ลักษณะของแหล่งน้ำ
ตำบลห้วยไผ่ มีคลองน้ำชลประทาน คลอง 5ซ้าย1ขวา ไหลผ่าน ซึ่งเมื่อผ่านหมู่บ้านจึงเรียกว่า คลองห้วยไผ่ และมีคลองส่งน้ำสำหรับการเกษตรเนื่องจากเป็นที่จัดรูปการเกษตร จึงมีทั้งคลองระบายน้ำ และคลองส่งน้ำ

 

คลิกเพื่ออ่านต่อ>>