องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
กองการศึกษา

นางสาวกัลยา  บุตรนิล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
035 – 631523 ต่อ 104
 
 นางกรรณิการ์ ทองใบ นางสาวน้ำผึ้ง  พึ่งเสือ -ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 035 – 631523 ต่อ 104
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
035 – 631523 ต่อ 104
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     
  นางสาวนิภาภรณ์ สิงห์ห่วง  
  ครู คศ.2 ชำนาญการ  
     
  นางสาวดวงแก้ว  สุขคง
 
  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)