องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
กองช่าง

นางสาวอรนลิน  อายุพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
035 – 631523 ต่อ 103
 
 นางสาวรุ่งนภา  ขำวังยาง
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
035 – 631523 ต่อ 103
     
  นายเจษฎา  อ้นหนู
 
   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา