องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
กองคลัง

   
  นางสาวกิจวิพา  เหมือนพันธุ์  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
035 – 631522
 
นายถวัลย์  สังข์วงษ์ นางสาวสุธีรา  สุขเกษม  นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทองนุ่มนวล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
035 – 631522
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
035 – 631522
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
035 – 631522

 

นางสุรินทร์  ภู่พวง


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
035 – 631522