องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 8 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้จัดทำโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพของครัวเรือน และผู้เข้ารับการอบรมประกอบอาหารด้วยเกลือเสริมไอโอดีน  โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแสวงหา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการดำเนินโครงการครั้งนี้

2023-12-07
2023-12-04
2023-11-02
2023-11-02
2023-10-24
2023-10-24
2023-10-16
2023-10-05
2023-09-29
2023-09-27