องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

นายนิยม  คมขำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
035 – 631523 ต่อ 101
นางสาวกัลยา  บุตรนิล
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
035 – 631523 ต่อ 104
นางสาวอรนลิน  อายุพัฒน์ นางสาวกิจวิพา  เหมือนพันธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด
035 – 631523 ต่อ 101
ผู้อำนวยการกองคลัง
035 – 631522
นายธีระ อรทัย  นางสาวกัลยา  บุตรนิล
ผู้อำนวยการกองช่าง
035 – 631523 ต่อ 103
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
035 – 631523 ต่อ 104