องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

กองคลัง

   
  นางสาวกิจวิพา  เหมือนพันธุ์  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
นายถวัลย์  สังข์วงษ์ นางสาวสุธีรา  สุขเกษม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   
 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทองนุ่มนวล
นางสุรินทร์  ภู่พวง  
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี