องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

สำนักงานปลัด

นายนิยม  คมขำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวกัลยา  บุตรนิล
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  นางสาวอรนลิน  อายุพัฒน์  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นางสาวฌานิกา  มีแก้ว นางสาวหัทยา  โพธิ์เกิด นางฉวีวรรณ์  ปลูกงาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-ว่าง- นางสาวจินดา  สุขทวี นางสาวสุภัค  อ่อนสำอางค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน