องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

สำนักงานปลัด

นายนิยม  คมขำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
035 – 631523 ต่อ 101
นางสาวกัลยา  บุตรนิล
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
035 – 631523 ต่อ 104
   
  นางสาวอรนลิน  อายุพัฒน์  
  หัวหน้าสำนักปลัด
035 – 631523 ต่อ 104
 
นางสาวฌานิกา  มีแก้ว นางฉวีวรรณ์  ปลูกงาม นายชัยวัฒน์  สระสม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
035 – 631523 ต่อ 101
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
035 – 631523 ต่อ 101
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
035 – 631523 ต่อ 101

นางสาววชิราภรณ์  สุขพรหม นางสาวสุภัค  อ่อนสำอางค์ นายบุญชู  กิ่งทอง
นิติกรปฏิบัติการ
035 – 631523 ต่อ 101
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
035 – 631523 ต่อ 101

ผู้ช่วยนิติกรปฏิบัติการ
035 – 631523 ต่อ 101