องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

สภา อบต.

นายแมน ตระกูลเจริญ
ประธานสภาอบต.
   นายนิยม คมขำ
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
นายคเชนทร์ มีแก้ว นางบุปผา มีศิลป์ นายเสน่ห์ พุ่มพิศ นางสมหมาย ชูเชิด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายสุเมธี  บุญเชิด นายประทวน จิ๋วสุข นายสามารถ เติมแก้ว นายสง่า คุ้ยทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5