องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

คณะผู้บริหาร

นางบุญเชิด  สิงห์ห่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
035 – 631523 ต่อ 105
นายสัมฤทธิ์  บัวงาม นายประดิษฐ  พึ่งเสือ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
035 – 631523 ต่อ 105

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
035 – 631523 ต่อ 105

นางพรรณิภา  คู่เทียม

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
035 – 631523 ต่อ 105