วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำมุ้งลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อนมยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 5248 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง/เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.58-001 สายบ้านแสวงสุข - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไผ่ ตำบลห้วยไผ่ กว้าง 4.90 เมตร ยาว 3,050 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง