วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1450 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนส่งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
22  ม.ค. 2563
จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจัดหาบ้านลม จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง